Αλλαγές στην αγορά του διαδικτύου PDF Print E-mail
Written by valuebet   
Monday, 10 September 2018 19:27

Αλλαγές προωθούνται στην αγορά τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου και σε σχετικό δημοσίευμα του euro2day.gr αναφέρονται τα εξής:

"Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά «δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων», σύμφωνα με σχέδιο νόμου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση του υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Η αίτηση του υποψήφιου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 του παρόντος και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:

α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και

β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται.

Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό, καθώς και η μη κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής."

ΣΗΜ. VALUEBET
Μια ακριβώς επταετία πέρασε από τον νόμο Βενιζέλου 4002/2011 ο οποίος ένα μήνα πριν είχε αναλάβει την θέση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου στο υπουργείο οικονομικών με ανασχηματισμό που έγινε στις 17 Ιουνίου λόγω των αντιμνημονιακών εξεγέρσεων στο κέντρο της Αθήνας.

Με το νόμο ρυθμιζόταν η αγορά του διαδικτύου όμως τελικά δεν δόθηκαν οριστικές άδειες παρά μόνο δικαίωμα προσωρινής λειτουργίας στις εταιρείες με ΑΦΜ. Στη συνέχεια έγιναν απόπειρες χορήγησης οριστικών αδειών που δεν καρποφόρησαν λόγω έκτακτων πολιτικών εξελίξεων.

Η επταετής διάρκεια των προσωρινών αδειών αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ το οποίο δύσκολα θα καταρριφθεί στα επόμενα 1000 χρόνια σε χώρα του αναπτυγμένου κόσμου.

Σε ότι αφορά τα αίτια σχετίζονται αρχικά με σοβαρές καθυστερήσεις από την επιτροπή παιγνίων , διενέξεις στη συνέχεια αλλά και ασάφειες σε αρκετά σημεία του νόμου που αφορούσαν και την λειτουργία της επιτροπής παιγνίων. Ως προς το ερώτημα  γιατί έγινε ο νόμος αφού είχε τόσες αδυναμίες στην εφαρμογή του σίγουρα αυτό δεν θα απαντηθεί από τη στιγμή που και αυτός ο νόμος συμβαδίζει με την  πολυπλοκότητα της ελληνικής νομοθεσίας.

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα αποδειχτεί ότι το σύστημα εξουσίας άρχισε να μαθαίνει από τα λάθη του και θα λειτουργήσει με υπευθυνότητα απέναντι στα συμφέροντα της χώρας , θα προστατεύσει τα δικαιώματα  των πολιτών και θα καταστήσει με σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις τους.

Για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου προβλέπονται αποκλειστικά «δύο τύποι αδειών: α) άδεια για διεξαγωγή στοιχηματικών παιγνίων, ήτοι αθλητικών και μη στοιχημάτων και β) άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων», σύμφωνα με σχέδιο νόμου για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση του υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 5 Οκτωβρίου.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει πως σε κάθε υποψήφιο κάτοχο δύναται να χορηγηθούν και οι δύο τύποι αδειών. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται η κατάτμησή της. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου χορηγείται με απόφαση της Επιτροπής Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή αίτησης από τον υποψήφιο κάτοχο σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Η μη έκδοση απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π., εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται σιωπηρή απόρριψη της αίτησης.

Η αίτηση του υποψήφιου περιλαμβάνει τον τύπο της αιτούμενης άδειας και το είδος των διαδικτυακών τυχερών παιγνίων που προτίθεται αυτός να διεξάγει. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά του άρθρου 46 του παρόντος και καταβάλλεται παράβολο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για τη συμμετοχή στη διαδικασία.

Το αντίτιμο για τη χορήγηση άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ορίζεται:

α) σε 4.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής στοιχηματικών παιγνίων και

β) σε 1.000.000 € για την άδεια διεξαγωγής λοιπών διαδικτυακών παιγνίων.

Η άδεια διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου έχει διάρκεια πέντε (5) έτη από την έκδοση της πράξης χορήγησης από την Ε.Ε.Ε.Π. και περιλαμβάνει τους ειδικότερους όρους διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων , για τα οποία αυτή εκδίδεται.

Τουλάχιστον ένα έτος πριν τη λήξη της κάθε άδειας, ο κάτοχος μπορεί να ζητά με αίτηση του προς την Ε.Ε.Ε.Π. την ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα. Για την ανανέωση απαιτείται η καταβολή νέου τιμήματος, ισόποσου με το αρχικό, καθώς και η μη κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής.